کلیپ آموزش قرآن
کلیپ آموزش قرآن
    تاریخ› سه شنبه 11 خرداد 06:43

آموزش قرآن به کودکان را با بازی و نشاط، خوشایند کنیم
آموزش قرآن به کودکان را با بازی و نشاط، خوشایند کنیم
    تاریخ› سه شنبه 11 خرداد 06:43

در ابتدای آموزش حفظ، از سوره‌های آسان استفاده کنید. سوره‌های آسان، سوره‌هایی هستند که تعداد آیات آن‌ها کم بوده و نکات تجویدی و کلمات سخت و دشوار ندارند، به‌گونه‌ای که یادگیری و حفظ آن‌ها برای کودکان قبل از سنین هفت‌سال آسان است